Program

V stranko se združujemo ljudje, ki bi radi v svojh lokalnih skupnostih aktivno sodelovali in soupravljali javne zadeve ter tako aktivno prispevali v naše skupno dobro.

S skupnimi močmi želimo posamezno lokalno skupnost preobraziti v kraj prijetnega, varnega in zdravega bivanja za vse generacije prebivalcev.

Splošne usmeritve stranke:

 • Delali in delovali bomo predvsem v korist prebivalcev območja, kjer stranka deluje.
 • Ustvarjali bomo okolje, ki bo družinam varno, zdravo in prijazno.
  • Otroci morajo imeti zagotovljene pogoje za varno pot v vzgojno izobraževalne ustanove in obšolske aktivnosti. Zagotovljene morajo imeti pogoje za vključevanje v obšolske aktivnosti s ciljem zrasti v zdravo in razgledano mladino.
  • Mladina mora imeti zagotovljene pogoje za varen dostop do izobraževalnih ustanov, obšolskih in izvenšolskih aktivnosti. Zagotovljene morajo imeti pogoje za vključevanje v raznolike obšolske in izvenšolske aktivnosti s ciljem zrasti v zdrave, razgledane in izobražene občane.
  • Starši in ostali odrasli morajo imeti zagotovljene pogoje za urejeno in varno bivanje, druženje in rekreacijo s svojimi družinskimi člani. Ustvariti je potrebno pogoje za razvoj kakovostnih delovnih mest in podjetniške ustvarjalnosti.
  • Starejši občani morajo imeti zagotovljeno dostopnost do vseh življenjsko pomembnih storitev ter možnost varnega in in družabnega preživljanja časa.
 • Delali bomo načrtno in razvojno naravnano, ob skrbi za ustvarjanje zadovoljnih prebivalcev danes in v bodoče.
  • Spodbujali bomo razvoj gospodarskih panog, ki predvsem ustvarjajo kakovostna delovna mesta, so okolju neškodljiva in imajo širši družbeni učinek.
  • Spodbujali bomo ustanavljanje novih podjetij v naši občini in jim omogočili zmanjšanje občinskih dajatev v začetnem obdobju.
  • Univerza in občina bodo sodelovali tesneje.
  • Varovali bomo naravno in kulturno dediščino in po najboljših močeh dali vsem prebivalcem v uživanje.
  • Pomagali bomo razvijati informiranost prebivalcev in njihovo kritično misel.

Usmeritve stranke glede delovanja lokalnih skupnosti:

 • Lokalne samoupravne skupnosti morajo opravljati več kot samo funkcije zapisane v Ustavi RS in zakonodaji, te naj postanejo interaktivne s pripadniki skupnosti in njihove potrebe postavijo na prvo mesto.
 • Vsi pripadniki lokalne skupnosti naj bodo v vseh javnih postopkih, ne glede na njihovo politično, versko, spolno ali drugo pripadnost, obravnavani enakopravno.
 • Upravljanje lokalne skupnosti mora biti stroškovno učinkovito, z največjim poudarkom pri zadovoljevanju potreb in interesov pripadnikov lokalne skupnosti.
 • Razvoj javne infrastrukture na vseh območjih posamezne lokalne skupnosti mora biti usklajen.
 • Vse življenjsko pomembne storitve morajo biti dostopne za vse pripadnike lokalne skupnosti.