Ta program je nastal na podlagi več deset obiskov terena, več sto pogovorov in več kot tisoč odgovorjenih vprašalnikov, ki smo jih zastavili občankam in občanom s ciljem ugotoviti, kakšno je dejansko stanje v naši občini.

Ne želimo, da razumete program dela kot nekaj fiksnega, ta se mora stalno dopolnjevati, skladno z vašimi potrebami in na podlagi komunikacije med občino in njenimi občani. Tudi za to:

1. Vzpostavitev dvosmerne komunikacije

Občina mora vzpostaviti sistem dvosmernega komuniciranja z občani, spodbujati dajanje pobud in izpostavljanja težav neposredno s strani ljudi.

a) Participativni del proračuna
Na nivoju krajevnih skupnosti oz. posameznih naselij se bo izvajalo zbiranje predlogov krajanov in glasovanje krajanov o podpori posameznih pobud. Za izpolnitev teh bodo zagotovljena namenska sredstva, v katera se politika ne bo vtikala.

b) Odprtost občine in krajevnih skupnosti za pobude prebivalcev
z jasnimi urniki, kontakti odgovornih oseb in z odgovarjanjem na vse dopise, ki jih krajevna skupnost, občina ali župan prejmejo.

c) Predstavitev idej in vabila občanom k dajanju pripomb pred trošenjem sredstev za projektne dokumentacije in arhitekturne rešitve
Občani morajo poznati razvojne ideje in načrte občine ter soodločati o njih.

2. Razvoj mesta in podeželja

Občina mora razvijati mesto in tudi podeželje, kateremu je treba zagotoviti:

a) osnovne pogoje za dostojno bivanje in mobilnost (infrastruktura, urejeno okolico in prostor za prostočasne aktivnosti);

b) pogoje za razvoj kmetijstva in turizma na podeželju.

Mesto in ožjo okolico je potrebno dodatno ozeleniti in zagotoviti boljše pogoje za parkiranje vozil.

Po vsej občini je potrebno zagotoviti stičišča krajanov za druženje in koriščenje prostega časa.

3. Enaka obravnava vseh občanov in skupin občanov ter približevanje nujnih storitev ljudem

Korenito bomo presekali deljenja ljudi glede na politično prepričanje oz. (ne)podporo obstoječi oblasti in se osredotočili na enakopravno reševanje težav ljudi. Storitve, ki jih izvaja občina in z njo povezane organizacije, bomo približali ljudem geografsko (splošne ambulante tudi izven mesta ipd.) in organizacijsko (dostopnost za reševanje problemov).

Vsakih nekaj dni bomo program podrobneje predstavili.

Program: Najmlajši (in njihovi starši)

V občini si vsi želimo zdrave, ustvarjalne, vesele in samozavestne otroke. Za njihov zdrav in ustrezen razvoj pa mirno, zdravo, zeleno, ustvarjalno okolje, tako v vrtcih, šolah, na športnih površinah in društvih, v kulturnih ustanovah, ...

V vrtcih in šolah je otrokom potrebno ponuditi zdrave in varne pogoje bivanja in šolanja.

 • Stanovanjske kredite staršev bo občina upoštevala pri subvencioniranju/znižanju plačila vrtca
 • Preverili bomo, na katerih vrtcih, šolah in v njihovi bližini e še azbest in ga ustrezno odstranili.
 • Zgradili bomo novo šolo na Škofijah.
 • Preverili bomo vzdrževanje šolskih in predšolskih objektov in pristopili k sanaciji ali dozidavi.
 • Prostorske pogoje vrtcev in šol bomo primerjali z demografskimi kazalci, trendom priseljevanja in obstoječih potreb ter na podlagi jasne strategije razvoja načrtovali potrebne novogradnje oz. dozidave.
 • Pristopili bomo k sofinanciranju varstva tudi otrok v zasebnem varstvu z licenco ministrstva.
 • Za zdrav razvoj otrok bomo poleg zdravih, svetlih in dovolj velikih vrtcev in šol poskrbeli z zdravo prehrano in zelenimi športnimi površinami za vse otroke.
 • Otroška igrišča bomo opremili z igrali tudi za mlajše otroke, do treh let.
 • Otroške in športne površine bomo uredili tudi na podeželju, da bodo otroci v svojem kraju zdravo preživljali prosti čas.
 • Sofinanciranje obšolskih programov mora biti uravnoteženo po vseh šolah (na podlagi skupaj sprejetih jasnih kriterijev).
 • Varen in časovno učinkovit prevoz vseh otrok do šol mora biti ustrezno organiziran in sofinanciran.
 • Takoj bomo pristopili k preučitvi možnosti za gradnjo nove osnovne šole v okolici Dolinske ceste.
 • Skrbeli in sofinancirali bomo tudi dodatne programe vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom ter spoštovali pravico do maternega jezika vsakega občana.
 • Otrokom vseh starosti bomo izenačili možnosti vključevanja v različne športne dejavnosti in sodelovati v športnih klubih.

Program: Mladi

Mladim je treba ponuditi različne možnosti aktivnega preživljanja prostega časa, razvoja v odrasle osebe z znanjem, kritičnim razmišljanjem in pogoji za ustvarjanje novih družin.

 • Mladim bomo zagotovili prostore za druženje (mladinske sobe, centre), zelenice, igrišča in drugo potrebno infrastrukturo za preživljanje prostega časa, tako v mestu kot na podeželju.
 • Takoj bomo začeli z načrtovanjem večjega večnamenskega objekta, primernega za združevanje različnih skupin mladih, mladinskih organizacij in prirejanje večjih dogodkov.
 • Sofinanciranje mladinskih organizacij bomo uredili na podlagi jasnih kriterijev, sirali bomo tudi delovanje in ne samo posamezne projekte.
 • Sofinancirali bomo odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje mladih, spodbujali inovativnost in podjetništvo, ki bo spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest.
 • Takoj bomo pristopili k načrtovanju več nepridobitnih stanovanj tudi za mlade pare in družine.

Program: Nevladne organizacije

Nevladne organizacije (društva, zavodi) so ključni deležniki pri izvajanju družbenih aktivnosti, od prostočasnih združevanj skupin do strokovno usmerjenih organizacij, ki izvajajo programe izobraževanja, preventive in kurative, skrbijo za ranljive skupine ipd.

 • Vzpostavili bomo jasen in pregleden sistem (so)financiranja nevladnih organizacij.
 • Preučili bomo možnosti, da se v javna naročila občine uvede dodatno nagrajevanje prijaviteljev izvajalcev, ki bodo sredstva donirali lokalnim nevladnim organizacijam.
 • Organizacije, katerih delovanje ni pretežno projektno, bodo imele možnost tudi (so)financiranja samega delovanja.
 • Nevladne organizacije bomo spodbujali k združevanju in sodelovanju s ciljem učinkovitega pokrivanja (in ne prekrivanja) posameznih področij delovanja.
 • Strokovno znanje v organizacijah bomo koristili za družbeni razvoj.
 • Skupaj bomo določili prioritete po področjih in strategijo razvoja nevladnega sektorja v občini.

Program: Podeželje

Podeželje je potrebno razvijati usklajeno z razvojem mesta in dati možnost prebivalcem, da izkoristijo potenciale, ki jih kraj ponuja.

 • Znatno bomo povečali sredstva za investicije v infrastrukturo na podeželju  in investicije pospešili, tudi če ne bo zagotovljenega državnega sofinanciranja (ocenjujemo vsaj 10 mio EUR letno za investicije na podeželju).
 • Uredili bomo izgled naselij (zeleni otoki, ipd.), da bo okolica privlačnejša za stanovalce, potencialne stanovalce in obiskovalce.
 • Začeli bomo z urejanjem potrebne infrastrukture, da bo zaledje lahko ponudilo butični turizem (nastanitve za turizem v zaledju, ponudba domačih izdelkov in ogled kulturne dediščine v zaledju).
 • Kmetijstvo je potrebno ohraniti, zato je treba zagotoviti enostaven način sofinanciranja obstoječih  in spodbud mladim za ukvarjanje s kmetijstvom.
 • Občinska uprava se mora okrepiti pri nudenju podpore za pridobivanje nacionalnih in evropskih sredstev za izvajanje dejavnosti, razvoj in investicije na podeželju.
 • Porabo lokalnih pridelkov je potrebno aktivneje promovirati in uporabljati vsaj na področju javnih ustanov, vključno s šolami.
 • Glede na selitve prebivalstva iz mest in splošno staranje prebivalstva bomo čim več storitev za prebivalce (splošna ambulanta, oskrba, trgovina ipd.) začeli vzpostavljati  na podeželju.
 • Intenzivno bomo testirali vse alternativne rešitve za prevoz krajanov iz oddaljenih naselij v mesto (vaški taksisti, projekti Sopotnik, ipd.).
 • Vzpostavljali, vzdrževali in primerno označevali bomo rekreacijske, pohodniške poti, ki bodo dodatno pripomogle k ureditvi, plemenitenju prostora in pripomogle razvoju turizma na podeželju.

Program: Mesto in primestje

Mesto mora biti urejeno v prvi vrsti za občane. Zanje morajo biti prilagojeni promet, parkirna mesta, obala, kopališča, športne površine, zeleni parki, stanovanja, kulturna, športne površine, dostopi do zdravstvenih in drugih storitev. Vsi obiskovalci so dobrodošli, vendar mora biti obremenitev javnih površin in storitev vzdržna.

Mesto mora dobiti urbanistični plan, ki bo določal posamezne površine in njihovo namembnost.

 • Poskrbeli bomo za strategijo razvoja mesta kot spomeniško zavarovanega starega beneškega mesta, primernega za kakovostno bivanje in za obiske turistov.
 • Pospešeno in strokovno bomo pristopili k ozelenitvi mesta in zagotovitvi površin za druženje.
 • Pomembne ulice je treba odpreti za malo gospodarstvo in ročne storitve. S tem bomo občanom ponudili zanimivo mesto z novimi zaposlitvenimi možnostmi, turistom pa obogatili ponudbo.
 • Parkirni režim bomo preuredili  drugače, spremenili urnike brezplačnega parkiranja, zagotoviti več parkirnih mest tudi za začasne postanke.
 • Presežki iz naslova vplačanih parkirnin naj se vračajo občanom v obliki nižanja stroškov komunalnih storitev ali ureditev okolice za prijetnejše bivanje.
 • Uredili, posodobili in pokrili bomo mestno tržnico.
 • S sredstvi iz državnih in evropskih razpisov bomo poskrbeli za obnovo starejših, tudi spomeniško varovanih objektov in jim dodelili novo namembnost.
 • Pomembne mestne ulice bomo uredili tako, da se bo povečala ponudba male obrti, butičnih trgovin in gastronomskih kotičkov s ciljem oživljanja mestnega jedra.
 • Spodbujali in sofinancirali bomo dogodke, ki so kulturna in turistična pridobitev za mestno jedro poleg vseh obstoječih (oživela ulica, festivali,....) še nove z izvirnimi vsebinami.
 • Mladim prijazno mesto bomo soustvarjali z zagotavljanjem zadostnih finančnih in prostorskih sredstev za njihovo delovanje in druženje.
 • Park  Bonifika bo dostopen vsem občanom, ki si želijo rekreativne dejavnosti.
 • S stroko bomo preverili porabo in smiselnost velike javne razsvetljave in jo racionalizirali.
 • Uredili in obnovili ter povečali bomo kopališke površine za občane.
 • Naredili bomo novo avtobusno in železniško postajo.
 • V prostorih občine bomo organizirali informativno pisarno za občane, ki bo občanom nudila vse informacije, navodila in pomoč pri pridobivanju različnih potrebnih dokumentov, dovoljenj, mnenj ...
 • Pokopališke storitve bomo prilagodili potrebam občanov. Uredili bomo stari del pokopališča.

Program: Turizem

 Turizem je v občini dobrodošla gospodarska panoga, ki pa mora biti naravnana trajnostno. Želimo si sprejemljivo število turistov v mestu, ki ne bodo pretirano obremenjevali prebivalcev, predvsem pa razvoj turizma na podeželju, ki bo omogočil dodatni razvoj delovnih mest in življenja tudi izven mestnega središča.

 • V mestu bomo spodbujali razvoj športnega turizma in organizacije športnih in rekreativnih prireditev vseh velikosti.
 • Kulturni turizem je nadgradnja spodbujanja kulturne identitete prostora in bo podprt tako v mestu kot na podeželju. Dodatno bomo nagrajevali turistične dogodke in produkte, ki bodo vezani na dvig identitete.
 • Aktivno bomo začeli sodelovati z akademsko, raziskovalno stroko in študenti Univerze na Primorskem za razvoj turističnih produktov.
 • Pripravili bomo pravila, na podlagi katerih bomo določili naloge občine za zagotovitev primerne urejenosti in infrastrukture za ustrezno turistično ponudbo na podeželju.
 • Z obalnimi občinami bomo aktivno sodelovali in pospešili ustanovitev regionalne turistične organizacije in povezovanje turističnih produktov slovenske obale.

Program: Gospodarstvo, podjetništvo, obrtništvo

Urejene razmere za gospodarstvo omogočajo razvoj novih panog, novih znanj in novih ter raznolikih delovnih mest, ki so osnova za kakovost bivanja vsakega občana.

 • Z upravljavci pristanišča (Luko) je potrebno vzpostaviti in vzdrževati odnose, skupaj ocenjevati vplive na okolje in možnosti za izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev z negativnimi vplivi  pristaniških dejavnosti.
 • Občina, kot eden največjih naročnikov različnim izvajalcem, mora poleg zakonskih pogojev zagotoviti še dodatne načine transparentnega izbora različnih izvajalcev.
 • Zagotovili bomo prostorske pogoje in spodbujali podporne organizacije za spodbujanje razvoja novih idej in zagona mladih podjetij.
 • Podjetnikom in obrtnikom, ki potrebujejo dostop z vozili za izvajanje del v mestnem jedru in ostalih strnjenih naseljih, bomo olajšali možnosti začasnega parkiranja in dostopov.
 • Podpirali in zagovarjali bomo projekte, ki so pomembni za razvoj lokalnega gospodarstva in imajo kot posledico širše koristi lokalni skupnosti.
 • Gospodarski razvoj bomo načrtovali z bližnjimi občinami in državo, tako sistemsko nastavili prave pogoje za usklajen razvoj celotne regije.
 • S sprejetjem občinskega prostorskega načrta, z njim tudi gospodarske in obrtne cone, bomo jasno definirali prostorski razvoj gospodarstva v občini.

Program: Šport in rekreacija

 • Vzpostavili bomo transparenten sistem dodeljevanja občinskih sredstev, namenjenih športnim panogam in društvom. Posodobili bomo pravilnik in kriterije sofinanciranja športnih dejavnosti. Ob skrbi za športno infrastrukturo bomo več sredstev namenili tudi delovanju društev oziroma klubov in strokovnemu kadru.
 • Posodobili in zasnovali bomo športno infrastrukturo tudi v zaledju ter jo vključili v upravljanje Zavoda za šport, ki s svojo opremo in obstoječim ter novim kadrom lahko strokovno opravlja naloge vzdrževanja.
 • Poskrbeli bomo za organizirano vadbo otrok in mladine tudi na lokacijah izven mestnega jedra – s pomočjo klubov in društev bomo poskrbeli, da bo strokovni kader lahko prihajal do zainteresiranih.
 • V osnovnih šolah bomo spodbujali delovanje šolskih športnih društev, da bi s tem popularizirali športno aktivnost, da postane zdrav način življenja kot rekreacija, da se razvija šolsko tekmovalno področje ali pa se nadgradi z vključitvijo v društva in klube.
 • Izdelali bomo strategijo razvoja športa. V ta namen želimo vzpodbuditi delovanje Športne zveze Koper kot civilne športne sfere, ki mora biti pomemben člen vizije in razvoja športa v celotni občini.
 • V Športnem parku Bonifika bomo eno od številnih nogometnih površin namenili rekreativni dejavnosti, betonsko igrišče rekreativcem (košarka, odbojka..) v določenih terminih, ki ne bodo posegali v delo klubov. Tudi nove športne površine ob morju bodo v uporabi tekmovalcev in rekreativnih športnikov.
 • Sofinancirali bomo kakovostne in prepoznavne športne prireditve, ki obogatijo ponudbo mesta in so z različnih vidikov sprejete tudi s strani občanov. Sofinancirali bomo rekreativne športne dogodke, ki bodo mestu dodale prepoznavnost in obogatitev ponudbe.
 • Za pokroviteljstvo ali sofinanciranje prireditev bomo izdelali merila, ki bodo zagotavljala transparentnost pri odločanju.

Program: Stanovanjska problematika

S poudarjanjem elitnosti geografskega položaja naše občine se vse javne storitve višajo, tako tudi cene nepremičnin. Zato moramo našim občanom zagotoviti možnost reševanja stanovanjske problematike na nepridobiten način.

 • Z ustreznim prostorskim načrtovanjem in pristopi za reševanje lastniških sporov, bomo definirali območja na podeželju, ki jih je možno revitalizirati z ureditvijo in zagotovitvijo vseh  in poselitvijo mladih družin.
 • Podeželje je možno izkoristiti tudi za gradnjo oz. ureditev varovanih objektov ali naselij in stanovanjskih skupnosti.
 • Prevetrili bomo vzdrževalne in upravljalske pogodbe za nepremičnine v občinski lasti oz. lasti stanovanjskega sklada.

Program: Ranljive skupine

Razvojna stopnja družbe se meri po njenih najšibkejših členih, zato želimo, da bi vsak občan imel možnost dostojnega življenja.

 • Preverili bomo kakovost izvajanja socialnih in zdravstvenih storitev.
 • Sofinancirali bomo  javne programe pomoči ljudem s posebnimi potrebami.
 • Povečali bomo sredstva za sofinanciranje programov posameznih društev na področju sociale.
 • Spodbujali in nagrajevali bomo prostovoljstvo tako mladih kot starejših.
 • Povečali bomo sofinanciranje pomoči na domu starejšim in bolnim občanom (pomoč na domu,  gospodinjska opravila in dostava toplih obrokov).
 • Aktivno se bomo zavzeli za postavitev Varne hiše za ženske, mlade, centra za pomoč na daljavo ter Center za pomoč priseljenim in drugim otrokom in mladostnikom s problemi.
 • Poskrbeli bomo za prenovo strategije zdravstva na lokalnem nivoju (hitro, kakovostno, blizu). Zavzeli se bomo za odprtje pedopsihatrične ambulante  (psihiatrija za otroke in mladostnike).
 • Sistemsko bomo reševali  probleme brezdomcev.
 • Organizirali bomo javno kuhinjo.
 • Podpirali in po potrebi bomo širili delovanje Pro-bono ambulante.

Program: Kultura

Poleg ohranjanja kulturne dediščine in spodbujanja kulturnega udejstvovanja, ki mora biti dostopno širšim množicam in tudi čim bolj enakovredno zastopano na vseh področjih, je potrebno v občini na novo vzpostaviti identiteto prostora. Tudi možnosti razvoja kulturnega turizma smatramo kot priložnost, ki jo bomo lahko polno koristili, ko bomo prebivalci ponotranjili kulturno identiteto naše skupnosti.

 • Z deležniki bomo pregledali potrebe in želje za vzpostavitev urada za kulturo.
 • V razpisih na področju kulture bomo ločili (so)financiranje kulturnih projektov in celoletno kulturno delovanje.
 • Povečali bomo proračunska sredstva za kulturo, zagotovili več prostorskih pogojev za delovanje profesionalne in ljubiteljske kulture, pogoji za pridobivanje sredstev morajo biti transparentni in enakopravni.
 • Pregledali bomo urejenost in razpoložljivost zadružnih domov, vaških hiš in podobnih objektov v krajevnih skupnostih, jih po potrebi uredili in zagotovili pogoje za dostopnost krajanom za druženje in izvajanje kulturnih dejavnosti.
 • Z deležniki bomo oblikovali akcijski načrt vzpostavitve in udejanjanja nove kulturne identitete prostora, ki bo slonela na naši zgodovini in bila prilagojena današnjim časom.
 • Za izvajanje kulturnih programov se bomo povezovali tudi z drugimi akterji, s ciljem sodelovanja in pridobivanja finančnih sredstev (na nivoju ministrstev in EU).
 • Sofinancirali bomo kulturne projekte in programe narodnosti, ki živijo v naši občini.
 • Takoj bomo začeli z načrtovanjem večjega večnamenskega objekta, primernega za združevanje različnih skupin predvsem mladih in ne izključno mladim namenjenih kulturnih dejavnosti.
 • Takoj bomo začeli z aktivnostmi urejanja lastništva in pridobivanja sredstev za ureditev Servitskega samostana, ki bi lahko postal mestni kulturni center.
 • Skrbeli bomo za ustrezno vzdrževanje, obnovo in označevanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena.