Program: Kultura

Poleg ohranjanja kulturne dediščine in spodbujanja kulturnega udejstvovanja, ki mora biti dostopno širšim množicam in tudi čim bolj enakovredno zastopano na vseh področjih, je potrebno v občini na novo vzpostaviti identiteto prostora. Tudi možnosti razvoja kulturnega turizma smatramo kot priložnost, ki jo bomo lahko polno koristili, ko bomo prebivalci ponotranjili kulturno identiteto naše skupnosti.

  • Z deležniki bomo pregledali potrebe in želje za vzpostavitev urada za kulturo.
  • V razpisih na področju kulture bomo ločili (so)financiranje kulturnih projektov in celoletno kulturno delovanje.
  • Povečali bomo proračunska sredstva za kulturo, zagotovili več prostorskih pogojev za delovanje profesionalne in ljubiteljske kulture, pogoji za pridobivanje sredstev morajo biti transparentni in enakopravni.
  • Pregledali bomo urejenost in razpoložljivost zadružnih domov, vaških hiš in podobnih objektov v krajevnih skupnostih, jih po potrebi uredili in zagotovili pogoje za dostopnost krajanom za druženje in izvajanje kulturnih dejavnosti.
  • Z deležniki bomo oblikovali akcijski načrt vzpostavitve in udejanjanja nove kulturne identitete prostora, ki bo slonela na naši zgodovini in bila prilagojena današnjim časom.
  • Za izvajanje kulturnih programov se bomo povezovali tudi z drugimi akterji, s ciljem sodelovanja in pridobivanja finančnih sredstev (na nivoju ministrstev in EU).
  • Sofinancirali bomo kulturne projekte in programe narodnosti, ki živijo v naši občini.
  • Takoj bomo začeli z načrtovanjem večjega večnamenskega objekta, primernega za združevanje različnih skupin predvsem mladih in ne izključno mladim namenjenih kulturnih dejavnosti.
  • Takoj bomo začeli z aktivnostmi urejanja lastništva in pridobivanja sredstev za ureditev Servitskega samostana, ki bi lahko postal mestni kulturni center.
  • Skrbeli bomo za ustrezno vzdrževanje, obnovo in označevanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena.