Program: Podeželje

Podeželje je potrebno razvijati usklajeno z razvojem mesta in dati možnost prebivalcem, da izkoristijo potenciale, ki jih kraj ponuja.

  • Znatno bomo povečali sredstva za investicije v infrastrukturo na podeželju  in investicije pospešili, tudi če ne bo zagotovljenega državnega sofinanciranja (ocenjujemo vsaj 10 mio EUR letno za investicije na podeželju).
  • Uredili bomo izgled naselij (zeleni otoki, ipd.), da bo okolica privlačnejša za stanovalce, potencialne stanovalce in obiskovalce.
  • Začeli bomo z urejanjem potrebne infrastrukture, da bo zaledje lahko ponudilo butični turizem (nastanitve za turizem v zaledju, ponudba domačih izdelkov in ogled kulturne dediščine v zaledju).
  • Kmetijstvo je potrebno ohraniti, zato je treba zagotoviti enostaven način sofinanciranja obstoječih  in spodbud mladim za ukvarjanje s kmetijstvom.
  • Občinska uprava se mora okrepiti pri nudenju podpore za pridobivanje nacionalnih in evropskih sredstev za izvajanje dejavnosti, razvoj in investicije na podeželju.
  • Porabo lokalnih pridelkov je potrebno aktivneje promovirati in uporabljati vsaj na področju javnih ustanov, vključno s šolami.
  • Glede na selitve prebivalstva iz mest in splošno staranje prebivalstva bomo čim več storitev za prebivalce (splošna ambulanta, oskrba, trgovina ipd.) začeli vzpostavljati  na podeželju.
  • Intenzivno bomo testirali vse alternativne rešitve za prevoz krajanov iz oddaljenih naselij v mesto (vaški taksisti, projekti Sopotnik, ipd.).
  • Vzpostavljali, vzdrževali in primerno označevali bomo rekreacijske, pohodniške poti, ki bodo dodatno pripomogle k ureditvi, plemenitenju prostora in pripomogle razvoju turizma na podeželju.