10. Gospodarstvo

Pristanišče

Pristaniška dejavnost je dobro utečena in najpomembnejša gospodarska dejavnost v občini. Razvoj Luke Koper poteka znotraj državnega prostorskega načrta, povezane aktivnosti pa moramo skrbno umeščati v prostor skupaj s pristaniščem. Skupaj moramo tudi vztrajati, da se izgradnja obeh novih tirov Koper–Divača pospeši in čim prej ukine uporabo stare železniške proge.

Turizem

Turizem je hitro rastoča panoga v občini, ki pa se še ni uspela usmeriti v posamezne ciljne publike. Potenciali so zeleni, športni in kulturni turizem, ki bodo sčasoma izpodrivali enodnevni turizem. 

Pripraviti je treba:

  • novo strategijo razvoja turizma;
  • nadaljevati urejanje obmorskega pasu proti Izoli;
  • nadaljevati urejanje vaških središč s turistično usmeritvijo.

Malo podjetništvo

Hrbtenica občinskega gospodarstva morajo ostati obrtniki in mali podjetniki. Mestna občina Koper mora postati prijaznejša za spodbujanje in uresničevanje inovativnih idej naših občank, saj sta prav njihova podjetnost in ustvarjalnost pogoja za gospodarsko uspešnost naše skupnosti.

Nove priložnosti

Geostrateška lega občine, ugodna klima in kulturna raznolikost predstavljajo potencial za razvoj novih gospodarskih panog. Želimo si razvoja in prihoda podjetij, ki bi ustvarjala kakovostna delovna mesta in zaposlovala višje kvalificirane občanke in občane, ki so zdaj prepogosto prisiljeni svoje karierne priložnosti iskati v drugih krajih. Občina mora za takšna podjetja predvideti ustrezen prostor v novem občinskem prostorskem načrtu.